Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy Domowej
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Agnieszka Sekunda

Dane teleadresowe:
ul. Szpitalna 1, II piętro, pokoje od 1 do 6
41-219 Sosnowiec
tel: 669-783-012 lub 887-032-213
e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

Do głównych zadań zespołu należy:
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5, w szczególności przez:

•    diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
•    
inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
•    inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
•    opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
•    rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
•    powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
•    monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”
•    przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a
•    kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,
•    składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Sosnowcu

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.

Dane przetwarzane są w siedzibie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy Domowej w Sosnowcu przy ul. Szpitalna 1.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  się:

 • osobiście w siedzibie MOPS przy ul, 3 Maja 33, II piętro, pokój nr 312,
 • telefonicznie: 32 2962212,
 • pisemnie, kierując pisma na adres Administratora.

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Źródłem danych osobowych mogą być organy ścigania, podejmujące interwencję w przypadku zgłoszenia faktu przemocy domowej oraz instytucje i osoby fizyczne.

Dostęp do danych osobowych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie jest wyłączony zgodnie z przepisami art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • diagnozowania problemu przemocy domowej;
 • interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową;
 • podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową;
 • opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej;
 • monitorowania sytuacji środowisk, w których dochodzi do przemocy oraz środowisk zagrożonych wystąpieniem przemocy;

Podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), na podstawie art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta".

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym. Organy te to przede wszystkim Policja oraz sądy powszechne.

 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Ośrodku oraz z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9c ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 • sprostowania (poprawiania) danych ,
 • uzupełnienia swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest obowiązkowe.

Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.11.2023 08:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Agnieszka Sekunda
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.11.2023 13:16