Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, telefon: 32 2962201, elektroniczna skrzynka podawcza: /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;
  2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312, telefon: 32 2962212, elektroniczna skrzynka podawcza: /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o świadczenie/świadczenia wynikające z działalności statutowej Ośrodka, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz do wypełnienia obowiązków przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO);
  4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom i organom, uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka oraz podmiotom, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania wynikającego z jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;
  9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.05.2018 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.06.2019 12:25