INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

(PRZEPIS OBOWIĄZUJE OD 06.08.2023 R.)

 

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. ustawy z dnia 09 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r poz. 852) informujemy, że orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH

(PRZEPIS OBOWIĄZUJE OD 06.08.2023 R.)

4) W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm. ), zachowują ważność na okresy wskazane w pkt. 1,2,3.

5) Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( karty parkingowe wydane placówce), zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 

UWAGA!!!

INFORMACJA DOT. TRYBU WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

Warunkiem koniecznym do uzyskania karty parkingowej jest osobiste złożenie wniosku, z wyjątkiem:

1)  osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

W związku z powyższym brak jest możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika, jak również przyjęcia wniosku w miejscu pobytu wnioskodawcy. Obowiązek osobistego stawiennictwa wynika bowiem z konieczności weryfikacji podmiotu uprawnionego do uzyskania karty parkingowej, a tym samym służy eliminacji potencjalnych przypadków wydania kart parkingowych osobom nieuprawnionym.

Podstawa prawna: §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

 

Przejdź do strony BIP PZON Sosnowiec

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.09.2020 11:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.10.2023 15:09