KOMUNIKAT

DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

    Z dniem 1 stycznia 2024r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024r. do systemu prawnego nowego świadczenia  - świadczenia wspierającego oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze zmianą ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

      Mając na uwadze obowiązek wskazany w art.  63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym informuję o założeniach w/w ustawy:

 

 1.  Wprowadzenie nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osób niepełnosprawnych w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji administracyjnej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Realizacja świadczenia wpierającego będzie zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jego wypłata będzie następować na wniosek osoby niepełnosprawnej.
  Należy nadmienić, iż możliwość ubiegania się o świadczenie wspierające uzależniona będzie od ustalonego poziomu wsparcia, będzie kształtować się następująco:
 • od 1 stycznia 2024r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
  z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
 • od 1 stycznia 2025r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
  z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
  z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.

 Zgodnie z art. 64 w/w ustawy osoba wymagająca opieki:

 1. na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego albo prawo do zasiłku dla opiekuna,
 2. na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

- będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wskazano mniej niż 87 punktów. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało w wysokości od 40% do 220% renty socjalnej, co będzie uzależnione od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia.

 

 1.     Z dniem 1 stycznia 2024r. zostanie zlikwidowany specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasiłek będzie jednak przysługiwał osobom, którym zostało przyznane prawo do zasiłku za okres co najmniej do 31 grudnia 2023r. W/w osoby zachowają prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa do zasiłku  będzie jednak złożenie wniosku o nowe orzeczenie o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności orzeczenia dotychczasowego a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania nowego orzeczenia. Prawo do zasiłku na dotychczasowych zasadach będzie przysługiwać również w kolejnych okresach zasiłkowych pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do zasiłku na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

 

 1.     Świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z nowymi przepisami będzie przysługiwać wyłącznie opiekunom osób w wieku do ukończeniu 18 roku życia bez konieczności rezygnacji z aktywności zawodowej oraz faktu prowadzenia działalności rolniczej (składki do KRUS na dotychczasowych zasadach będą mogły być odprowadzane przez tutejszy organ jedynie w przypadku osób pobierających świadczenia na dotychczasowych zasadach). Przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie już istotna data powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki ani fakt, czy opiekun osoby niepełnosprawnej ma ustalone prawo do własnych świadczeń z ZUS. Nowe regulacje przewidują, że w przypadku gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymująca się odpowiednim orzeczeniem to świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wielokrotnie zgodnie z ilością osób, nad którymi jest sprawowana opieka.

 

 1.     Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach nie będzie przysługiwać, jeżeli:
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub schronisku dla nieletnich;
 • osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

 

 1.  Jeżeli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z dotychczasowymi przepisami, sprawująca opiekę nad dzieckiem do ukończenia 18 roku życia będzie chciała po dniu 31.12.2023r. otrzymać świadczenie na nowych zasadach (np. z uwagi na chęć podjęcia pracy) musi po tej dacie zrezygnować z dotychczasowego świadczenia i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach. W takim przypadku nie będzie jednak późniejszej możliwości „powrotu” do świadczenia na starych zasadach.

 

 1.     Świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych warunkach będzie przysługiwać osobom, którym zostało przyznane do niego prawo za okres co najmniej do 31 grudnia 2023r. W/w osoby zachowują prawo do świadczenia na dotychczasowych zasadach również
  w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa do świadczenia będzie jednak złożenie wniosku o nowe orzeczenie o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności orzeczenia dotychczasowego a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania nowego orzeczenia.

 

 1.  Świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na dotychczasowych zasadach, jak również zasiłek dla opiekuna nie będą przysługiwać, jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego. Samo złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczeń przyznanych opiekunowi. Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wypłacone opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzyma świadczenie wpierające będą świadczeniami nienależnie pobranymi podlegającymi zwrotowi wraz z odsetkami, do których zwrotu będzie zobowiązany opiekun osoby niepełnosprawnej. Należy nadmienić, iż osoba składająca wniosek w ZUS o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie wspierające, co pozwoli uniknąć wypłaty dwóch wykluczających się świadczeń.  

 

 1.   W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po 31.12.2023r. osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne (na starych i nowych zasadach), specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna zachowa prawo do tegoż świadczenia do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

 

 1.   Prawo do świadczeń w indywidualnych sprawach ustalane jest w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i w oparciu
  o zgromadzony materiał dowodowy z uwzględnieniem aktualnego stanu faktycznego sprawy.

 

 1.   Więcej informacji na temat omawianych zmian można uzyskać na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace-i-swiadczenie-pielegnacyjne---informacje

 

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1. matce albo ojcu,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2023 roku wynosi 2458 zł. Prawo do świadczenia przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Okres, na jaki przyznaje się świadczenie uzależniony jest od okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Prawo do świadczenia nie jest uzaleznione od dochodów rodziny.

Podstawą ustalenia prawa do świadczenia jest zożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę,

w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA! Aktualne wzory wniosków dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33,

 • kierując pisma na adres administratora,

 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP,

 • kierując zapytania związane z ochroną danych osobowych na adres poczty elektronicznej: iod@mopssosnowiec.pl;

 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także gdy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,

 • podmiotom, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom, z którymi MOPS zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

* poniżej informacja do pobrania jako załacznik! 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Świadczenie pielęgnacyjne
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.07.2015 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.10.2023 13:03

Rejestr zmian dokumentu

05.10.2023 13:03 Edycja dokumentu (Marek Knap)
03.07.2023 08:56 Edycja dokumentu (Marek Knap)
10.02.2023 12:22 Edycja dokumentu (Marek Knap)
19.04.2021 17:39 Edycja dokumentu (Marek Knap)
26.03.2021 12:41 Dodano załącznik "informacja o przetwarzaniu danych
osobowych do składek ZUS"

(Marek Knap)
26.03.2021 12:26 Dodano załącznik "informacja o przetwarzaniu danych
osobowych"

(Marek Knap)
26.03.2021 12:26 Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych

(Marek Knap)
04.01.2021 12:06 Edycja dokumentu (Marek Knap)
27.08.2020 13:54 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych"

(Marek Knap)
27.08.2020 13:53 Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych

(Marek Knap)
08.07.2020 15:16 Dodano załącznik "druk ZUS ZUA" (Marek Knap)
08.07.2020 15:16 Dodano załącznik "druk ZUS ZCNA" (Marek Knap)
08.07.2020 15:16 Dodano załącznik "oświadczenie - dane do zgłoszenia do
ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS) i zdrowotnych"

(Marek Knap)
30.06.2020 12:30 Dodano załącznik "wzór (pełnomocnictwo jednorazowe)"
(Marek Knap)
30.06.2020 12:30 Dodano załącznik "wzór (pełnomocnictwo ogólne)"
(Marek Knap)
30.06.2020 12:30 Dodano załącznik "wzór (wniosek, oświadczenie, wniosek
do ubezpieczenia, ZUA, ZCNA, RODO)"

(Marek Knap)
10.06.2020 13:38 Dodano załącznik "Oswiadczenie wnioskod. o niekorzystaniu
przez więcej niż 5 dni w tyg. z całodob. opieki"

(Marek Knap)
30.03.2020 17:10 Dodano załącznik "Druk pełnomocnictwa"
(Marek Knap)
02.01.2020 10:36 Edycja dokumentu (Marek Knap)
02.01.2019 14:51 Edycja dokumentu (Marek Knap)
19.11.2018 17:38 Edycja dokumentu (Marek Knap)
03.09.2018 15:50 Edycja dokumentu (Marek Knap)
29.05.2018 12:52 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych"

(Marek Knap)
29.05.2018 12:52 Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych

(Marek Knap)
29.05.2018 12:51 Usunięto załącznik Oświadczenie o niekorzystaniu z
opieki

(Marek Knap)
29.05.2018 12:51 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.05.2018 12:46 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych"

(Marek Knap)
24.05.2018 12:45 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.01.2018 11:38 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.01.2018 11:37 Edycja dokumentu (Marek Knap)
06.09.2017 09:42 Edycja dokumentu (Marek Knap)
06.09.2017 09:41 Dodano załącznik "Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki"
(Marek Knap)
06.09.2017 09:41 Usunięto załącznik Okreslenie formy płatności
(Marek Knap)
06.09.2017 09:40 Usunięto załącznik Oświadczenie o niekorzystaniu z
opieki

(Marek Knap)
06.09.2017 09:40 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do Świadczenia
Pielęgnacyjnego

(Marek Knap)
06.09.2017 09:40 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do świadczenia
pielęgnacyjnego

(Marek Knap)
23.08.2017 14:56 Edycja dokumentu (Marek Knap)
23.08.2017 14:56 Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego

(Marek Knap)
11.07.2017 12:43 Edycja dokumentu (Marek Knap)
14.02.2017 14:06 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
14.02.2017 13:17 Edycja dokumentu (Marek Knap)
09.02.2017 14:13 Edycja dokumentu (Marek Knap)
09.02.2017 14:09 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do świadczenia
pielęgnacyjnego"

(Marek Knap)
09.02.2017 14:06 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do świadczenia
pielęgnacyjnego

(Marek Knap)
19.08.2016 09:33 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
18.08.2016 10:50 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do świadczenia
pielęgnacyjnego"

(Łukasz Kwiecień)
18.08.2016 10:50 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do świadczenia
pielęgnacyjnego

(Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 14:08 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
21.06.2016 10:37 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 10:36 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do świadczenia
pielęgnacyjnego"

(Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 10:36 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów
(Łukasz Kwiecień)
11.01.2016 11:49 Edycja dokumentu (Robert Mącznik)
11.01.2016 10:00 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
11.01.2016 10:00 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów"
(Łukasz Kwiecień)
11.01.2016 09:28 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
11.01.2016 09:19 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
07.01.2016 11:51 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego"

(Łukasz Kwiecień)
04.01.2016 08:59 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
04.01.2016 08:48 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
04.01.2016 08:48 Usunięto załącznik Wniosek o Świadczenie Pielęgnacyjne
(Łukasz Kwiecień)
10.08.2015 12:40 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.07.2015 10:54 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.07.2015 10:30 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
03.07.2015 14:49 Utworzenie dokumentu. (Łukasz Kwiecień)