Deklaracja Dostępności

­

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2005-08-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-10

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2023-03-31

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
  • część dokumentów jest dostępna wyłącznie w formie zeskanowanej
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych
  • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki
  • podwyższony kontrast (czarne tło, jasne litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
Programy czytające:
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: 

Żaneta Pejga,  Telefon: 32 296 22 51
Kaludia Bogusz Telefon: 32 296 22 71
 
 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek przy ul. 3 Maja 33

Na terenie obiektu znajdują się 3 wydzielone miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

  • 1 miejsce parkingowe dostępne od strony ul. 3 Maja
  • 2 miejsca parkingowe dostępne od strony ul. Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego
Wstęp do budynku przy ul. 3 Maja 33 dostępny jest od strony północnej (ul. 3 Maja - wejście główne). Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony południowej (parkingu wewnętrznego). W budynku komunikacja pionowa odbywa się za pomocą dostępnej windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku. W budynku na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.